OTEVŘENO
OD 28. ŘÍJNA 2018

Naši historickou tiskárnu jsme na počest všech, nejen litomyšlských tiskařů a knihařů, slavnostně otevřeli k výročí 100 let naší republiky.
Expozice je běžně přístupná pouze pro obchodní partnery tiskárny H.R.G. a několikrát ročně v předem avizovaných termínech i pro veřejnost.

O MUZEU

JE NÁM UŽ 515 LET…

V říjnu roku 1989 založil Petr Lorenc z Litomyšle ve svém rodinném domě malou „garážovou“ tiskárnu. Tímto počinem se napojil na řadu 16 tiskařských rodin nepřetržitě působících od roku 1503 v Litomyšli. V roce 1992 se z malérodinné tiskárny stal moderní rostoucí polygrafický podnik – tiskárna H.R.G. spol. s r.o., která v dnešní době zaměstnávácca 170 lidí a disponuje uceleným polygrafickým vybavenímjak v ofsetové, digitální tak obalář ské divizi. A jak jinak poděkovat našim předkům tiskařského řemesla, že tuto formu průmyslu v našem městě započali a po 500 let udržovali? Vybudovat jim pomník by sice bylo ušlechtilé, ale pro budoucí generace mrtvé. My jsme se orientovali na sbírání starého tiskařského a knihařského vybaveni z první poloviny dvacátého století. Po zhruba deseti letech akvizic strojů, písem, štočků, litomyšlských tisků a dalších doplňkových předmětů vznikla v moderních výrobních prostorách dobová knihtiskařská a knihařská dílna včetně ruční a strojní sazárny. Vše je funkční a dotýkati se je povoleno a tak řemeslo naších předků doufáme přežije a bude žít snad po další generace.

FOTOGALERIE

MUZEUM

HISTORIE TISKU V LITOMYŠLI

O LITOMYŠLSKÝCH TISKÁRNÁCH

Historii litomyšlských tisků otevřeme pražským rodákemMartinem Kabátníkem. Poté, co od katolicismu přešel k vířeč eských bratří, se přestěhoval do Litomyšle.V roce 1491 se vydal z iniciativy bratrské církve na cestuna východ, do osmanské říše. Výprava měla zjistit, zda setam někde nacházejí křesťanské obce, které dosud zachová-vají způsob života prvotních kř esťanů.Kabátník se z cesty vrátil do Litomyšle v listopadu 1492a diktoval své poznatky z cest. Je velmi málo pravděpo-dobné, že jeho záznamy zde byly hned vytiště ny, ale je jisté,že jako kniha byly vydány př ičině ním Adama Bakaláře ažv roce 1539. Na titulním listě je možno číst Cesta z Č echdo Jeruzaléma a Ejipta Martina Kabátníka z Litomyšlea na té cestě sepsání rozličných zemí, krajin a měst a zpuso-buov jich. I také obyčejuov lidí.V prvních letech 16. století přišel do Litomyšle první tiskařPavel z Meziříčí (zvaný také Pavel Olivetský). Přivedl jej semBohuš Kostka z Postupimi. Tiskař se usadil v domě naprotipiaristické koleji, v místech dnešní zámecké zahrady. Ti-skárna – Impressí na Hoře Olivetské začala pracovat při-bližně v letech 1504 až 1506. Vzešla odtud například knihalékaře Jana Černého Spis o nemocech morniech, kterak semají lidé chovati…, spisy bratra Lukáše, ale také HusovyKnížky proti knězi kuchmistrovi pro české bratry, O šestibludích a již zmíněný cestopis Martina Kabátníka.

I když tiskaři používali své jméno č asto v jazykových muta-cích, nejčastě ji latinsky, č esky, německy – podle tohov jakém jazyku byla tištěná kniha – zajímavé je, jakých jmenužíval Pavel na svých tiscích. Tak do roku 1519 se píše pouzePavel na hoře Olivetské, in monte Oliveti, Pavel z Meziříčí,nebo Pavel Meziřický.Pavlovi z Meziříčí se v Litomyšli zřejmě vedlo dobře, koupili další dům č. 112 na náměstí. V závěti odkázal své choti důmsvůj na hořejším mě stě i se zahradou a se vším hospodář-stvím domovním a se všemi svršky a nábytky, a k tomu presnový, hodiny celé, kteréž se tepou, kroniku velikou latinskous figurami, kázání mistra Jana Husi, herbář benátský latin-ský a kroniku českou.

JAK TO BYLO DÁL, SE DOZVÍTE V E-BOOKU  >>ZDE<<

SLUŽBY

komentované prohlídky pro obchodní partnery tiskárny H.R.G.
tiskařské workshopy
možnost studia materiálů a sbírkových předmětů
oborová historická knihovna
možnost zapůjčení prostor historické tiskárny pro natáčení
poradenská činnost v oblasti knihtisku
akviziční činnost – výkup historických tiskařských a knihařských strojů a jiných souvisejících předmětů
akviziční činnost – výkup historických litomyšlských tisků
Lorencova pojízdná patentní tiskárna

KONTAKT

MUZEUM TISKU
Svitavská 1203
570 01 Litomyšl
tel. 461 552 511
hrg@hrg.cz

JAN GLOSER
kurátor muzea, akvizice,
prohlídky, workshopy
jan.gloser@hrg.cz